Definitie

Via mededelingen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van  het  beroep  van  en  het  publiek  toezicht  op  de  bedrijfsrevisoren);  enkel  de  normen  en aanbevelingen zijn bindend.

 

Het IBR zal onderstaande mededelingen analyseren in het licht van de nieuwe wetgeving en nagaan of deze dienen aangepast dan wel ingetrokken te worden.

Mededeling 2023/01: Inzamelen jaarlijkse informatie door het IBR

Deadline: 20 februari 2023

Mededeling 2022/16: Aanpassing van het modelverslag feitelijke bevindingen betreffende het financieel verantwoordingsrapport van de NGO’s die erkend zijn door de DGD

Aanpassing van het modelverslag feitelijke bevindingen betreffende het financieel verantwoordingsrapport van de NGO’s

Mededeling 2022/15: Verplichte jaarlijkse actualisering van de gegevens in het openbaar register

Procedure voor de tijdelijk verhinderde bedrijfsrevisoren

Mededeling 2022/14: Verplichte jaarlijkse actualisering van de gegevens in het openbaar register

Procedure voor de actieve bedrijfsrevisoren

Mededeling 2022/13: Ontwerp van norm inzake de toepassing van ISQM 1 en 2 en van ISA 220 (Herzien) in België: aanpassing van de datum van inwerkingtreding

Mededeling 2022/12: Afspraken over single audit: audit rekeningen 2022 Vlaamse overheid

Mededeling 2022/11: Meedelen van statutenwijzigingen aan het Instituut

Mededeling 2022/10: Aandachtspunten met betrekking tot de nieuwe norm permanente vorming

Mededeling 2022/09: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van norm inzake de toepassing van de ISA's 250 (Herzien), 315 (Herzien 2019) en 540 (Herzien) in België

Termijn: 5 oktober 2022

Mededeling 2022/08: Wijziging van de voorwaarden voor de toekenning en tot intrekking van de hoedanigheid van bedrijfsrevisoren door het Instituut en verruiming van de uitzondering op het beroepsgeheim

Mededeling 2022/07: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van norm inzake de toepassing in België van ISQM 1 en 2 en van ISA 220 (Herzien)

Mededeling 2022/06: Nieuwe collectieve polis 'rechtsbijstand 2de rang'

Mededeling 2022/05: Uitoefening van de opdracht in de hoedanigheid van commissaris in erkende niet-gouvernementele organisaties (organisaties van de civiele maatschappij en organisaties van erkende institutionele actoren) en specifieke controleopdrachten in dezelfde organisaties

Mededeling 2022/04: Mogelijke impact van het conflict in Oekraïne op de opdrachten van de bedrijfsrevisor

Mededeling 2022/03: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van norm inzake de toepassing van de internationale standaarden voor kwaliteitsmanagement (ISQM 1 en 2) en van ISA 220 (herzien)

Termijn: 11 april 2022

Mededeling 2022/02: Omzendbrief RIZIV en FOD Volksgezondheid aan de ziekenhuizen betreffende de uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming in het kader van de COVID-19 epidemie: verificatie door de bedrijfsrevisor van het gemiddeld afdrachtenpercentage 2019

Mededeling 2022/01: Openbare raadpleging ontwerp norm contractuele controle KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen en gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen (herziene versie 2021)

Termijn: 3 april 2022

Mededeling 2021/25: Een verplichte inschrijving van revisorale vennootschappen in het openbaar register

Mededeling 2021/24: Inzamelen jaarlijkse informatie door het IBR

Mededeling 2021/23: Verzekering burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid: verandering van verzekeraar - zelfde voorwaarden, zelfde premies