Definitie

Via mededelingen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van  het  beroep  van  en  het  publiek  toezicht  op  de  bedrijfsrevisoren);  enkel  de  normen  en aanbevelingen zijn bindend.

Het IBR zal onderstaande mededelingen analyseren in het licht van de nieuwe wetgeving en nagaan of deze dienen aangepast dan wel ingetrokken te worden.

Mededeling 2024/20: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van Norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen (termijn: 8 augustus 2024)

Mededeling 2024/19: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van Norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan (Wetboek van vennootschappen en verenigingen) (termijn: 8 augustus 2024)

Mededeling 2024/18: Nieuwe opdrachten in de publieke sector inclusief afwijkingen op het beroepsgeheim

Mededeling 2024/17: Update technische nota’s met betrekking tot de opdracht van de commissaris in het kader van de nettoactief- en liquiditeitstest in een BV en een CV (art. 5:142 - 5:143 en 6:115, § 1 - 6:116, § 1 WVV) en van een interimdividend in een NV (7:213 WVV)

Mededeling 2024/16: AML-aanbeveling van het College – Verplichting van de bedrijfsrevisor inzake identificatie en verificatie van de identiteit

Mededeling 2024/15: Subsidieprogramma Horizon Europe & ISRS 4400 - update van de modelovereenkomst - april 2024 (v.2-15.04.2024)

Mededeling 2024-14: Single audit Vlaamse overheid – Maturiteitsmodel risicomanagement van Audit Vlaanderen en belang voor de bedrijfsrevisoren

Mededeling 2024/13: Wetboek van vennootschappen en verenigingen – aanpassingen van de groottecriteria

Mededeling 2024/12: Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken - beroepsgeheim - nieuwe uitzondering

Mededeling 2024/11: Erkenning voor het verstrekken van assurance over duurzaamheidsinformatie - vereisten voor de permanente vorming

Mededeling 2024/10: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van Norm inzake de toepassing van ISRS 4400 (Herzien) Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie in België (termijn: 29 mei 2024)

Mededeling 2024/09: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van Specifieke beroepsnorm voor opdrachten van wettelijke assurance van (geconsolideerde) duurzaamheidsinformatie (termijn: 28 april 2024)

Mededeling 2024/08: Assuranceopdracht over de duurzaamheidsinformatie - Algemene Vergadering 2024

Mededeling 2024/01: Inzamelen jaarlijkse informatie door het IBR – Tool aanmaken XML-bestand voor de aangifte Auditors Annual Cartography in FIMIS en het IBR-portaal

Belangrijke updates in de nieuwe versie van de excel-tool "1.17", 11 maart 2024

Mededeling 2024/07: Oproep tot kandidaten - vereffeningsdeskundige

Mededeling 2024/06: Jaarlijkse bijdrage in de werkingskosten van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI)

Mededeling 2024/05: Ontwerpnorm inzake de controle van de overeenstemming van het jaarrapport met het Europees uniform elektronisch formaat (ESEF)

Mededeling 2024/04: Inzamelen jaarlijkse informatie door het IBR – aangifte Auditors Annual Cartography: nieuwe aangifteperiode en praktische informatie

Mededeling 2024/03: Verkiezingen 2024 - Rol van de Bedrijfsrevisoren

Mededeling 2024/02: JUSTBAN - Centraal register van bestuursverboden