Definitie

Via mededelingen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van  het  beroep  van  en  het  publiek  toezicht  op  de  bedrijfsrevisoren);  enkel  de  normen  en aanbevelingen zijn bindend.

Het IBR zal onderstaande mededelingen analyseren in het licht van de nieuwe wetgeving en nagaan of deze dienen aangepast dan wel ingetrokken te worden.

Mededeling 2016/12: Nationaal register voor gerechtsdeskundigen

Mededeling 2016/11: Publicaties op de website van het ICCI: ISA's die betrekking hebben op kleine entiteiten - Update Pack PE-KE en ISA checklists - Bevestigingsbrieven

Mededeling 2016/10: Commissarissen van Autonome Gemeentebedrijven (AGB’s) en Autonome Provinciebedrijven (APB’s) – Volgen van ICCI-seminarie Controle van de autonome gemeentebedrijven (AGB’s)

Mededeling 2016/09: Verordening (EU) nr. 537/2014 van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang

Mededeling 2016/08: Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie

Mededeling 2016/07: Openbare raadpleging over het ontwerp van norm inzake de toepassing van de nieuwe en herziene ISA's in België en tot vervanging van de norm van 10 november 2009 inzake de toepassing van de ISA's in België

Mededeling 2016/06: Openbare raadpleging over het ontwerp van norm tot wijziging van de bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA’s) - Het commissarisverslag in het kader van een controle van financiële overzichten overeenkomstig de artikelen 144 en 148 van het Wetboek van vennootschappen en andere aspecten met betrekking tot de opdracht van de commissaris

Mededeling 2016/05: De uitvoering van de kwaliteitscontroles 2016

Mededeling 2016/04: De externe rotatie van de bedrijfsrevisor in Wallonië

Mededeling 2016/02: Aanduiding van een plaatsvervangende commissaris

Mededeling 2016/01: Inschrijving van een nieuw bedrijfsrevisorenkantoor in het openbaar register en gevolgen van een statutenwijziging in een bestaand bedrijfsrevisorenkantoor

Mededeling 2015/06: Herinneringsmededeling - Dematerialisatie van effecten - Nieuwe opdracht voor de bedrijfsrevisoren

Mededeling 2015/05: Controle op de jaarrekeningen van entiteiten in de diamantsector conform de ISA's

Mededeling 2015/04: Sensibiliseringscampagne betalingsfraude: hoe kunnen ondernemingen zich wapenen?

Mededeling 2015/03: Uitoefening van de opdracht in de hoedanigheid van commissaris of bedrijfsrevisor in erkende niet-gouvernementele organisaties voor ontwikkelingssamenwerking

Mededeling 2015/02: Ontwerp van aanbeveling inzake de opdrachten in het kader van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen

Mededeling 2015/01: Rekendecreet - gebruik van een verkort rapporteringsjabloon jaarrekening

Mededeling 2014/13: Dekking van de kwaliteitsbeoordelingsopdrachten (ISQC 1) door de collectieve verzekering tot dekking van de beroepsaansprakelijkheid van de bedrijfsrevisoren

Mededeling 2014/12: Dematerialisatie van effecten - Nieuwe opdracht voor de bedrijfsrevisoren

Mededeling 2014/11: Invoeren van een statuut van "financieel planner"