Definitie

Via mededelingen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van  het  beroep  van  en  het  publiek  toezicht  op  de  bedrijfsrevisoren);  enkel  de  normen  en aanbevelingen zijn bindend.

Het IBR zal onderstaande mededelingen analyseren in het licht van de nieuwe wetgeving en nagaan of deze dienen aangepast dan wel ingetrokken te worden.

Mededeling 2021/13: UBO-register-meldingsplicht

Mededeling 2021/12: Openbaar register - Nieuwe aan te vullen rubrieken

Mededeling 2021/11: Technische nota met betrekking tot de opdracht van de commissaris bij de belangenconflictenregeling in vennootschappen, VZW’s en stichtingen en bij intra-groepsbelangenconflicten

Mededeling 2021/10: Technische nota met betrekking tot de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van verenigingen en stichtingen

Mededeling 2021/09: Wijziging van Boek XX WER - Tijdelijke procedure tot gerechtelijke reorganisatie

Mededeling 2021/08: Problematiek van de gelijkwaardigheid van de wetgevingen die van toepassing zijn op ziekenhuizen en bijkomende opdracht inzake de berekening van het afdrachtenpercentage van de ziekenhuizen mbt de voorschotten toegekend in het kader van COVID-19

Mededeling 2021/07: Update van de kaderovereenkomst met de BVB (Febelfin) inzake bankbevestigingen

Mededeling 2021/06: Openbare raadpleging ontwerp effectennorm

Mededeling 2021/05: Bevestiging door de bedrijfsrevisor van de berekening van het afdrachtenpercentage door het betreffende ziekenhuis inzake de voorlopige afrekening mbt het 1ste semester 2020

Mededeling 2021/04: Passerelle tussen het IBR en het ITAA

Mededeling 2021/03: Vervanging en opheffing van verschillende adviezen

Mededeling 2021/02: Aanpassing van de technische nota betreffende de opdracht met betrekking tot de vrijwillige ontbinding van een (i)vzw in het kader van een commissarismandaat (art. 2:110, § 2 WVV)

Mededeling 2021/01: Inzamelen jaarlijkse informatie door het IBR

Mededeling 2020/26: Informatie over de lopende projecten binnen het IBR met betrekking tot de opdrachten van de bedrijfsrevisor in de ziekenhuissector

Mededeling 2020/25: Uitoefening van de opdracht van commissaris in erkende organisaties van de civiele maatschappij (CMO) en erkende institutionele actoren (IA) en specifieke controleopdrachten in dezelfde organisaties

Mededeling 2020/24: Afspraken over single audit: audit rekeningen 2020 Vlaamse overheid

Mededeling 2020-23: Openbare raadpleging ontwerpnormen nettoactief- en liquiditeitstest

Termijn: 31 januari 2021

Mededeling 2020/22: Attest van afwezigheid van een tuchtrechtelijke fout

Mededeling 2020/21: Verplichte jaarlijkse actualisering van de gegevens in het openbaar register - tijdelijk verhinderde bedrijfsrevisoren

Mededeling 2020/20: Verplichte jaarlijkse actualisering van de gegevens in het openbaar register - actieve bedrijfsrevisoren