Definitie

Via mededelingen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van  het  beroep  van  en  het  publiek  toezicht  op  de  bedrijfsrevisoren);  enkel  de  normen  en aanbevelingen zijn bindend.

Het IBR zal onderstaande mededelingen analyseren in het licht van de nieuwe wetgeving en nagaan of deze dienen aangepast dan wel ingetrokken te worden.

Mededeling 2019/23: Afspraken over single audit: audit rekeningen 2019 Vlaamse overheid

Mededeling 2019/22: Persoon die gemachtigd is om een offerte in het kader van een overheidsopdracht te ondertekenen voor rekening van een vennootschap

Mededeling 2019/21: Vlaams Decreet houdende de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën

Mededeling 2019/19: Opheffing van een aantal omzendbrieven

Mededeling 2019/18: Vierde update van het handboek intern kwaliteitsbeheersingssysteem (ISQC-1 en wet van 7 december 2016) - versie 4.0 - 2019

Mededeling 2019/17: Verplichte jaarlijkse actualisering van de gegevens opgenomen in het openbaar register

Mededeling 2019/16: Parlementaire vraag en antwoord over het gebruik door vrije beroepers van de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap onder het WVV

Mededeling 2019/15: Eerste aanpassing van de technische nota inzake de netto-actieftest

Mededeling 2018/27: Vaststelling en terbeschikkingstelling door het IBR van een lijst van bedrijfsrevisoren die zich kandidaat stellen voor het uitvoeren van een EQCR en/of het monitoren van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem

Update lijst 23 september 2019

Mededeling 2019/14: Openbare raadpleging over het ontwerp van norm inzake de toepassing van de ISAE- en ISRS-standaarden in België

Mededeling 2019/13: Inwerkingtreding van Verordening EU/2019/834 (EMIR-REFIT)

Mededeling 2019/12: Terbeschikkingstelling van voorbeelden van opdrachtbrieven en bevestigingsbrieven in het kader van de gemeenschappelijke norm met betrekking tot de controle van KMO’s

Mededeling 2019/11: Opdracht op vraag van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij: opdrachtbrief en overeengekomen specifieke werkzaamheden

Mededeling 2019/10: Opdracht van de commissaris – Toezicht op de naleving van de EMIR Verordening: Vaststellingen en standpunten van de FSMA naar aanleiding van de controles

Mededeling 2019/09: De wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen

Mededeling 2019/08: Vormingsprogramma 2019-2020

Mededeling 2019/07: Opheffing van omzendbrief 2011/03

Mededeling 2019/06: Goedkeuring door de minister van Economie van de 2 normen inzake de toepassing van de ISA's in België

Mededeling 2019/05 van de Raad van het IAB en de Raad van het IBR: Goedkeuring van de gemeenschappelijke KMO-norm

Mededeling 2019/04: Openbare raadpleging over het ontwerp van Algemene norm van toepassing op alle opdrachten toevertrouwd aan de bedrijfsrevisor