Definitie

Via mededelingen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van  het  beroep  van  en  het  publiek  toezicht  op  de  bedrijfsrevisoren);  enkel  de  normen  en aanbevelingen zijn bindend.

 

Het IBR zal onderstaande mededelingen analyseren in het licht van de nieuwe wetgeving en nagaan of deze dienen aangepast dan wel ingetrokken te worden.

Mededeling 2019/13: Inwerkingtreding van Verordening EU/2019/834 (EMIR-REFIT)

Mededeling 2019/12: Terbeschikkingstelling van voorbeelden van opdrachtbrieven en bevestigingsbrieven in het kader van de gemeenschappelijke norm met betrekking tot de controle van KMO’s

Mededeling 2019/11: Opdracht op vraag van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij: opdrachtbrief en overeengekomen specifieke werkzaamheden

Mededeling 2019/10: Opdracht van de commissaris – Toezicht op de naleving van de EMIR Verordening: Vaststellingen en standpunten van de FSMA naar aanleiding van de controles

Mededeling 2019/09: De wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen

Mededeling 2019/08: Vormingsprogramma 2019-2020

Mededeling 2019/07: Opheffing van omzendbrief 2011/03

Mededeling 2019/06: Goedkeuring door de minister van Economie van de 2 normen inzake de toepassing van de ISA's in België

Mededeling 2019/05 van de Raad van het IAB en de Raad van het IBR: Goedkeuring van de gemeenschappelijke KMO-norm

Mededeling 2019/04: Openbare raadpleging over het ontwerp van Algemene norm van toepassing op alle opdrachten toevertrouwd aan de bedrijfsrevisor

Mededeling 2019/03: Nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Mededeling 2019/02: Het nationaal register voor gerechtsdeskundigen - getuigschrift juridische kennis

Mededeling 2019/01: Inwerkingtreding van de nieuwe pandwet

Mededeling 2018/28: Opheffing van omzendbrieven D.015/06 en D.013/05

Mededeling 2018/26: Afspraken over single audit - audit rekeningen 2018 Vlaamse overheid

Mededeling 2018/25: Update van het handboek intern kwaliteitsbeheersingssysteem (ISQC 1 en wet van 7 december 2016)

Mededeling 2018/24: Actualisering van de gegevens opgenomen in het openbaar register

Mededeling 2018/23: Ontwerp van gemeenschappelijke norm (IBR-IAB) met betrekking tot de contractuele controle van KMO’s en kleine vzw’s en de gedeelde wettelijke opdrachten uitgevoerd bij KMO’s en kleine vzw’s

Mededeling 2018/22: Hoe zich voorbereiden op de controle door het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren?

Mededeling 2018/21: Het volgen van vormingsactiviteiten rond de bestrijding van het witwassen van geld en terrrorismefinanciering