Definitie

Via mededelingen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van  het  beroep  van  en  het  publiek  toezicht  op  de  bedrijfsrevisoren);  enkel  de  normen  en aanbevelingen zijn bindend.

Het IBR zal onderstaande mededelingen analyseren in het licht van de nieuwe wetgeving en nagaan of deze dienen aangepast dan wel ingetrokken te worden.

Mededeling 2019/03: Nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Mededeling 2019/02: Het nationaal register voor gerechtsdeskundigen - getuigschrift juridische kennis

Mededeling 2019/01: Inwerkingtreding van de nieuwe pandwet

Mededeling 2018/28: Opheffing van omzendbrieven D.015/06 en D.013/05

Mededeling 2018/26: Afspraken over single audit - audit rekeningen 2018 Vlaamse overheid

Mededeling 2018/25: Update van het handboek intern kwaliteitsbeheersingssysteem (ISQC 1 en wet van 7 december 2016)

Mededeling 2018/24: Actualisering van de gegevens opgenomen in het openbaar register

Mededeling 2018/23: Ontwerp van gemeenschappelijke norm (IBR-IAB) met betrekking tot de contractuele controle van KMO’s en kleine vzw’s en de gedeelde wettelijke opdrachten uitgevoerd bij KMO’s en kleine vzw’s

Mededeling 2018/22: Hoe zich voorbereiden op de controle door het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren?

Mededeling 2018/21: Het volgen van vormingsactiviteiten rond de bestrijding van het witwassen van geld en terrrorismefinanciering

Mededeling 2018/20: Koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register

Mededeling 2018/19: Opheffing van een aantal omzendbrieven

Mededeling 2018/18: Wet van 29 maart 2018 tot registratie van dienstverleners aan vennootschappen

Mededeling 2018/17: Afschaffing van het begrip handelaar - impact op de onverenigbaarheden van de bedrijfsrevisoren

Mededeling 2018/16: Opdracht van de commissaris - Toezicht op de naleving van de EMIR Verordening - bijkomende vragen en antwoorden van de FSMA in het kader van de toepassing van de herziene overeengekomen specifieke werkzaamheden

Mededeling 2018/15: Verzekering burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid: herhaling van de rechtsbeginselen, update van de collectieve polis en AVG-dekking

Mededeling 2018/14: Opheffing van de burgerlijke vennootschap met handelsvorm

Mededeling 2018/13: GDPR /AVG - De kwalificatie van de bedrijfsrevisor als verwerkings-verantwoordelijke of verwerker

Mededeling 2018/12: Opdracht van de commissaris – Toezicht op de naleving van de EMIR Verordening: herziening van de overeengekomen specifieke werkzaamheden (“agreed-upon procedures”) die met de FSMA werden uitgewerkt in het kader van het toezicht op de naleving van de EMIR Verordening door de niet-financiële tegenpartijen

Mededeling 2018/11: Parlementaire vraag en antwoord met betrekking tot het toepassingsgebied van de vrijstelling inzake de verklaring niet-financiële informatie