Definitie

Via mededelingen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van  het  beroep  van  en  het  publiek  toezicht  op  de  bedrijfsrevisoren);  enkel  de  normen  en aanbevelingen zijn bindend.

 

Het IBR zal onderstaande mededelingen analyseren in het licht van de nieuwe wetgeving en nagaan of deze dienen aangepast dan wel ingetrokken te worden.

Mededeling 2018/20: Koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register

Mededeling 2018/19: Opheffing van een aantal omzendbrieven

Mededeling 2018/18: Wet van 29 maart 2018 tot registratie van dienstverleners aan vennootschappen

Mededeling 2018/17: Afschaffing van het begrip handelaar - impact op de onverenigbaarheden van de bedrijfsrevisoren

Mededeling 2018/16: Opdracht van de commissaris - Toezicht op de naleving van de EMIR Verordening - bijkomende vragen en antwoorden van de FSMA in het kader van de toepassing van de herziene overeengekomen specifieke werkzaamheden

Mededeling 2018/15: Verzekering burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid: herhaling van de rechtsbeginselen, update van de collectieve polis en AVG-dekking

Mededeling 2018/14: Opheffing van de burgerlijke vennootschap met handelsvorm

Mededeling 2018/13: GDPR /AVG - De kwalificatie van de bedrijfsrevisor als verwerkings-verantwoordelijke of verwerker

Mededeling 2018/12: Opdracht van de commissaris – Toezicht op de naleving van de EMIR Verordening: herziening van de overeengekomen specifieke werkzaamheden (“agreed-upon procedures”) die met de FSMA werden uitgewerkt in het kader van het toezicht op de naleving van de EMIR Verordening door de niet-financiële tegenpartijen

Mededeling 2018/11: Parlementaire vraag en antwoord met betrekking tot het toepassingsgebied van de vrijstelling inzake de verklaring niet-financiële informatie

Mededeling 2018/10: Openbare raadpleging over het ontwerp van norm inzake de toepassing van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten

Mededeling 2018/09: Inwerkingtreding van Boek XX Insolventie Wetboek economisch recht

Mededeling 2018/08: Onderwerping van de bedrijfsrevisoren stagiairs aan de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten

Mededeling 2018/07: GDPR/AVG – Inwerkingtreding op 25 mei 2018 van de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG

Mededeling 2018/06: Nazicht door de bedrijfsrevisor van de sociale balans

Mededeling 2018/05: Openbare raadpleging over het ontwerp van norm betreffende de contractuele controle van KMO's en de gemeenschappelijke bijzondere opdrachten bij KMO's (IBR-IAB)

Mededeling 2018/04: Aangifte ter berekening van de veranderlijke bijdrage 2017

Mededeling 2018/03: Technische nota inzake de aansprakelijkheid van de bedrijfsrevisor ten aanzien van een derde in het kader van contractuele opdrachten

Mededeling 2018/02: Technische nota bij de inbreng in natura

Mededeling 2018/01: openbare raadpleging over het nieuw ontwerp van bijkomende norm (herzien in 2018) bij de in België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA’s) – Het commissarisverslag in het kader van een wettelijke controle van de (geconsolideerde) jaarrekening en andere aspecten met betrekking tot de opdracht van de commissaris (termijn: 5 maart 2018)