Definitie

Via mededelingen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van  het  beroep  van  en  het  publiek  toezicht  op  de  bedrijfsrevisoren);  enkel  de  normen  en aanbevelingen zijn bindend.

Het IBR zal onderstaande mededelingen analyseren in het licht van de nieuwe wetgeving en nagaan of deze dienen aangepast dan wel ingetrokken te worden.

Mededeling 2021/24: Inzamelen jaarlijkse informatie door het IBR

Mededeling 2021/23: Verzekering burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid: verandering van verzekeraar - zelfde voorwaarden, zelfde premies

Mededeling 2021/22: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen

Termijn: 15 februari 2022

Mededeling 2021/21: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar met betrekking tot de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen

Termijn: 13 februari 2022

Mededeling 2021/20: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van norm inzake de medewerking van de erkende bedrijfsrevisoren aan het prudentieel toezicht van de NBB

Deadline: 8 februari 2022

Mededeling 2021/19: Openbare raadpleging omtrent de ontwerpnormen ondernemingsraad, ESEF, ISAE 3000 en ISAE 3400 en de ontwerpnorm tot wijziging van de bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde ISA's

Termijn: 1 maart 2022

Mededeling 2021/18: Verplichte jaarlijkse actualisering van de gegevens in het openbaar register

Procedure voor de tijdelijk verhinderde bedrijfsrevisoren

Mededeling 2021/17: Verplichte jaarlijkse actualisering van de gegevens in het openbaar register

Procedure voor de actieve bedrijfsrevisoren

Mededeling 2021/16: Vragen van bewijs dat BV in staat zal zijn om haar schulden te voldoen gedurende minstens 12 maanden

Mededeling 2021/15: Openbare raadpleging - ontwerp norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een entiteit

Termijn: 18 december 2021

Mededeling 2021/14: Afspraken over single audit - audit rekeningen 2021 Vlaamse overheid

Mededeling 2021/13: UBO-register-meldingsplicht

Mededeling 2021/12: Openbaar register - Nieuwe aan te vullen rubrieken

Mededeling 2021/11: Technische nota met betrekking tot de opdracht van de commissaris bij de belangenconflictenregeling in vennootschappen, VZW’s en stichtingen en bij intra-groepsbelangenconflicten

Mededeling 2021/10: Technische nota met betrekking tot de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van verenigingen en stichtingen

Mededeling 2021/09: Wijziging van Boek XX WER - Tijdelijke procedure tot gerechtelijke reorganisatie

Mededeling 2021/08: Problematiek van de gelijkwaardigheid van de wetgevingen die van toepassing zijn op ziekenhuizen en bijkomende opdracht inzake de berekening van het afdrachtenpercentage van de ziekenhuizen mbt de voorschotten toegekend in het kader van COVID-19

Mededeling 2021/07: Update van de kaderovereenkomst met de BVB (Febelfin) inzake bankbevestigingen

Mededeling 2021/06: Openbare raadpleging ontwerp effectennorm

Mededeling 2021/05: Bevestiging door de bedrijfsrevisor van de berekening van het afdrachtenpercentage door het betreffende ziekenhuis inzake de voorlopige afrekening mbt het 1ste semester 2020