Definitie

Via mededelingen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van  het  beroep  van  en  het  publiek  toezicht  op  de  bedrijfsrevisoren);  enkel  de  normen  en aanbevelingen zijn bindend.

Het IBR zal onderstaande mededelingen analyseren in het licht van de nieuwe wetgeving en nagaan of deze dienen aangepast dan wel ingetrokken te worden.

Mededeling 2009/24: Farmaceutische sector - limietdatum: 30 september 2009

Mededeling 2009/23: Openbare raadpleging over het ontwerp van normen inzake de toepassing van de ISA’s in België

Mededeling 2009/22: KMO-portefeuille in het Vlaams Gewest - financiële tegemoetkoming in de betaling van de vormingsactiviteiten van het IBR voor medewerkers van bedrijfsrevisorenkantoren

Mededeling 2009/21: Vragenlijst van de FVIB en UCM over de gebruiken op sociaal vlak bij de werkgevers/vrije beroepers

Mededeling 2009/20: Oprichting van de Cel Sole Practitionners - Openingsvergadering

Mededeling 2009/19: Erkenningsprocedure bij kredietinstellingen, financiële holdings, beursvennootschappen, instellingen voor collectieve belegging en vereffeningsinstellingen en de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen - Oproep kandidaten

Mededeling 2009/18: Erkenningsprocedure voor bedrijfsrevisoren voor het uitoefenen van de functie van commissaris bij instellingen voor collectieve belegging - Oproep voor kandidaten

Mededeling 2009/17: Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen

Mededeling 2009/16: Berekening IBR-bijdragen

Mededeling 2009/15: Informatiesessie : "De nieuwe wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen" (30 juni 2009)

Mededeling 2009/14: Belgische Prijs voor het Beste Rapport Duurzaam Ondernemen over het jaar 2008

Mededeling 2009/13: Bewijs van inschrijving in het openbaar register

Mededeling 2009/12: Opiniepeiling uitgevoerd door Dedicated Research

Mededeling 2009/11: Informatiesessie : evaluatie van de notarisstudies (30 april 2009)

Mededeling 2009/10: Save the date Forum: "Modernisering van de controlenormen in België: de ISA's"

Mededeling 2009/09: Nieuwe opdracht ondersteuning kleine ondernemingen in het kader van leningaanvragen bij het Participatiefonds - oprichting kredietbemiddelaar voor ondernemingen

Mededeling 2009/08: Herinnering aan een aantal aspecten van de opdracht van de commissaris bij een vereniging of stichting

Mededeling 2009/07: Veranderlijke bijdrage 2009 - inning en aangifteformulier

Mededeling 2009/06: Wet van 17 december 2008 betreffende het auditcomité, de vroegtijdige beëindiging van het commissarismandaat en de "one to one"-regel

Mededeling 2009/05: Bijdragen in de werkingskosten 2009 van het IBR – verplichting van de bedrijfsrevisoren om het netwerk te vermelden waarvan zij deel uitmaken