Definitie

Via mededelingen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van  het  beroep  van  en  het  publiek  toezicht  op  de  bedrijfsrevisoren);  enkel  de  normen  en aanbevelingen zijn bindend.

Het IBR zal onderstaande mededelingen analyseren in het licht van de nieuwe wetgeving en nagaan of deze dienen aangepast dan wel ingetrokken te worden.

Mededeling 2008/02: Openbare raadpleging over het voorontwerp van normen inzake de kwaliteitscontrole

Mededeling 2008/01: Overdracht door de bedrijfsrevisoren van de ledenlijst naar het openbaar register

Mededeling 2007/15: toepassing van de nieuwe IBR-norm inzake permanente vorming - voorafgaande goedkeuring van de door de bedrijfsrevisorenkantoren georganiseerde vormingsprogramma's

Mededeling 2007/14: Opheffing van het exclusief karakter van de deelneming als vennoot

Mededeling 2007/13: Vrijstelling voor deel IV van het examen Certified Internal Auditor

Mededeling 2007/12: het bijzonder bestek - hernieuwing van het mandaat van de bedrijfsrevisoren bij de openbare instellingen van sociale zekerheid

Mededeling 2007/11: Wijziging van de regelgeving ten aanzien van de tijdelijke weglating uit de ledenlijst na 31 augustus 2007

Mededeling 2007/10: Nieuwe Norm van het IBR inzake permanente vorming

Mededeling 2007/09: Nieuwe normen van het IBR inzake bepaalde aspecten die verband houden met de onafhankelijkheid van de commissaris

Mededeling 2007/08: technische nota van het IBR betreffende de verplichtingen van de bedrijfsrevisor inzake witwassen van geld en financiering van terrorisme

Mededeling 2007/07: Omzetting van de Europese richtlijn van 17 mei 2006 - wijzigingen aan het Wetboek van vennootschappen

Mededeling 2007/06: omzetting van de Europese Richtlijn van 17 mei 2006

Mededeling 2007/05: de toekomstige goedkeuring van de internationale standaard inzake kwaliteitsbeheersing : ISQC-1

Mededeling 2007/04: algemene vergadering april 2007 - verkiezingen

Mededeling 2007/03: SAVE THE DATE Algemene Vergadering april 2007

Mededeling 2007/02: Artikelen 96 en 119 van het Wetboek van vennootschappen (jaarverslag) en 144 en 148 van het Wetboek van vennootschappen (commissarisverslag) - nieuwe normatieve bepalingen

Mededeling 2007/01: bevestigingsbrief - verplichte toepassing voor boekjaren die afgesloten zijn op of na 31 december 2006

Mededeling 2006/13: nieuwe collectieve verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid

Mededeling 2006/12: vertaling van de Internationale Controlestrandaarden (ISA's)

Mededeling 2006/11: forum 2016