Definitie

Via mededelingen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van  het  beroep  van  en  het  publiek  toezicht  op  de  bedrijfsrevisoren);  enkel  de  normen  en aanbevelingen zijn bindend.

Het IBR zal onderstaande mededelingen analyseren in het licht van de nieuwe wetgeving en nagaan of deze dienen aangepast dan wel ingetrokken te worden.

Mededeling 2009/08: Herinnering aan een aantal aspecten van de opdracht van de commissaris bij een vereniging of stichting

Mededeling 2009/07: Veranderlijke bijdrage 2009 - inning en aangifteformulier

Mededeling 2009/06: Wet van 17 december 2008 betreffende het auditcomité, de vroegtijdige beëindiging van het commissarismandaat en de "one to one"-regel

Mededeling 2009/05: Bijdragen in de werkingskosten 2009 van het IBR – verplichting van de bedrijfsrevisoren om het netwerk te vermelden waarvan zij deel uitmaken

Mededeling 2009/04: Interprofessionele relaties van de bedrijfsrevisor in het kader van de onafhankelijkheid

Mededeling 2009/03: Save the date - Studiedag "NGO’s en bedrijfsrevisoren nieuwe Belgische en Europese regelgevingen" van 4 maart 2009

Mededeling 2009/02: Koninklijk besluit van 18 september 2008 - Farmaceutische sector

Mededeling 2009/01: Leden van het BIBF, IAB en IBR hebben vanaf 1 januari 2009 gratis toegang tot de financiële databank "Companyweb"

Mededeling 2008/18: Voorbeeldformulier verzoek tot goedkeuring van een vormingsprogramma - Standaardinformatiefiche per seminarie

Mededeling 2008/17: Attestatie van het vormingsprogramma 2008

Mededeling 2008/16: Toepassing van de IBR-norm inzake permanente vorming - voorafgaande goedkeuring van de door de bedrijfsrevisorenkantoren georganiseerde vormingsprogramma's

Mededeling 2008/15: Toepassing van de nieuwe norm van het Instituut met betrekking tot de permanente vorming - online invoeren van de historiek van permanente vormingsactiviteiten

Mededeling 2008/14: Mededeling van de Voorzitter betreffende de controle van de wettelijke en reglementaire financiële verplichtingen ten laste van de gerechtsdeurwaarders

Mededeling 2008/13: Mededeling van de voorzitter betreffende de verplichtingen van de commissaris in de context van de huidige financiële crisis

Mededeling 2008/12: Nieuwe opdracht van ondersteuning van KMO's in het kader van kredietaanvragen bij het Participatiefonds (INITIO)

Mededeling 2008/11: Koninklijk Besluit van 18 september 2008 - Verslag van de bedrijfsrevisoren voor 15 oktober 2008

Mededeling 2008/10: Normen inzake kwaliteitscontrole

Mededeling 2008/09: Hervorming deskundigenonderzoek voor de rechtbanken

Mededeling 2008/08: Informatiesessie over de organisatie van bedrijfsrevisorenkantoren - Informatievergadering omtrent de nieuwe berekeningswijze voor de IBR-bijdragen: 25/9/2008

Mededeling 2008/07: Save the date - Informatiesessie omtrent de organisatie van bedrijfsrevisorenkantoren - 25 september 2008