Definitie

Via mededelingen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van  het  beroep  van  en  het  publiek  toezicht  op  de  bedrijfsrevisoren);  enkel  de  normen  en aanbevelingen zijn bindend.

Het IBR zal onderstaande mededelingen analyseren in het licht van de nieuwe wetgeving en nagaan of deze dienen aangepast dan wel ingetrokken te worden.

Mededeling 2012/11: Wijzigingen aan de vereffeningsprocedure van het Wetboek van vennootschappen

Mededeling 2012/10: International Standard on Related Services (ISRS) 4400 - vertaling in het Nederlands en in het Frans

Mededeling 2012/09: Openbare raadpleging over het ontwerp van norm inzake de toepassing in België van de ISAE en ISRS normen

Mededeling 2012/08: Val-I-Pac - aankondiging wijziging van de controleprocedure en vrijstelling van controle voor het jaar 2011

Mededeling 2012/07: Beschrijving van de belangrijkste kenmerken van de interne controle- en risicobeheerssystemen

Mededeling 2012/06: Wijzigingen aan de wet van 22 juli 1953

Mededeling 2012/05: Mededeling van de CFI met betrekking tot de landen met strategische tekortkomingen op het gebied van de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Mededeling 2012/04 : Impact van de wet van 08/01/2012 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen ingevolge richtlijn 2009/109/EG wat verslaggevings- en documentatie-verplichtingen in geval van fusie en splitsing betreft

Mededeling 2012/03: Gevolgen van het arrest nr. 187/2011 van het Grondwettelijk Hof aangaande de mede-eigendom

Mededeling 2012/02: Herinnering aan de verplichtingen van de commissaris in het kader van de huidige crisis

Mededeling 2012/01: Ontslag van de bedrijfsrevisor en toekenning van de titel van erebedrijfsrevisor

Mededeling 2011/18 : Wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen – impact op de functie van de commissaris

Mededeling 2011/17 : Mededeling van de CFI

Mededeling 2011/16: Jaarverslag 2010 van de Kamer van verwijzing en instaatstelling (KVI)

Aankondiging: vooruitgang omtrent de begeleidingsmaatregelen inzake de ISA’s en ISQC-1

Mededeling 2011/15: Mededeling van de CFI

Mededeling 2011/14 : Openbare raadpleging over het voorontwerp van deontologische Code van de bedrijfsrevisoren

Mededeling 2011/13: Vijfjaarlijkse promotie van de Eliten van de Arbeid uit de sector van de boekhoudkundige en fiscale beroepen

Mededeling 2011/12: Impact van de wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme

Mededeling 2011/11: Publieke raadpleging van de Commissie Corporate Governance over de richtlijnen inzake interne controle en risicobeheer