Definitie

Via mededelingen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van  het  beroep  van  en  het  publiek  toezicht  op  de  bedrijfsrevisoren);  enkel  de  normen  en aanbevelingen zijn bindend.

Het IBR zal onderstaande mededelingen analyseren in het licht van de nieuwe wetgeving en nagaan of deze dienen aangepast dan wel ingetrokken te worden.

Mededeling 2010/13: Openbare raadpleging over het ontwerp van normen inzake de kwaliteitscontrole (termijn: 18 mei 2010)

Mededeling 2010/12: Gewone algemene vergadering van 23 april 2010.

Mededeling 2010/11: Looptijd van een mandaat

Mededeling 2010/10: Award for Best Belgian Sustainability Report 2010

Mededeling 2010/09: Uitnodiging - Informatiesessies van 31 maart en 1 april 2010 georganiseerd in het kader van de Beurs Ondernemen

Mededeling 2010/08: Beleid van de Raad

Mededeling 2010/07: Mededelingen van de commissaris aan het auditcomité krachtens artikel 526bis, §5 en §6 van het Wetboek van Vennootschappen

Mededeling 2010/06: Permanente vorming - deelname aan de algemene vergadering - online historiek van permanente vormingsactiviteiten

Mededeling 2010/05 : Enquête door GfK Significant op initiatief van het Instituut

Mededeling 2010/04: Algemene vergadering van vrijdag 23 april 2010 - bijkomend te begeven mandaat

Mededeling 2010/03: Algemene Vergadering van vrijdag 23 april 2010

Mededeling 2010/02: Uitoefening van het commissarismandaat in erkende NGO's voor ontwikkelingssamenwerking

Mededeling 2010/01: Raadpleging van de Europese Commissie over de publicatie “IFRS for SMEs” van de IASB

Mededeling 2009/31: Aangifteformulier en afrekening van de veranderlijke bijdrage 2009

Mededeling 2009/30: Nieuwe brochure bedrijfsrevisoren ingeschreven in het openbaar register op 1 januari 2010

Mededeling 2009/29: Uitnodiging cocktailavond – publicatie “Externe versus interne zekerheid: hoe een co-partnership creëren?”

Mededeling 2009/28: Publicatieplicht van de bezoldiging van de commissaris in de toelichting bij de jaarrekening

Mededeling 2009/27: Het bijwerken van de "dossiergegevens" inzake instellingen van openbaar belang

Mededeling 2009/26: save the date - studiedag "Maatschappelijke verantwoordelijkheid en deugdelijk bestuur"

Mededeling 2009/25: Deelname aan de Beurs Ondernemen in Vlaanderen en aan de informatiesessies georganiseerd in het kader van de permanente vorming - 15 oktober 2009