​De op deze pagina vermelde adviezen, mededelingen, omzendbrieven en technische nota's zijn opgeheven en in sommige gevallen ook vervangen.

Omzendbrief 2016/01: Wijzigingen van het Vlaams Rekendecreet door het Vlaams decreet van 18 december 2015 houdende diverse financiële bepalingen

Omzendbrief 2015/06: Afspraken over single audit: audit rekeningen 2015 Vlaamse overheid

Omzendbrief 2015/05: Richtlijnen van de CWaPE betreffende de methodologische nota en de commissarisverslagen vereist in het kader van de voorlopige tariefmethodologie met betrekking tot aardgas en elektriciteit van toepassing op distributienetbeheerders actief in Wallonië voor de jaren 2015 en 2016

Omzendbrief 2015/04: Impact van de ISA's en de ISRE's op de andere normen van het IBR

Omzendbrief 2015/03: Afspraken over single audit: audit rekeningen 2014 Vlaamse overheid

Advies 2015/01: analyse van de uitzonderingen op het opstellen van een revisoraal verslag inzake inbreng in natura

Omzendbrief 2014/03: Verduidelijking van de termen "relevante ethische voorschriften" van de internationale standaard ISQC 1

Omzendbrief 2014/02: Bijzonderheden verbonden aan de toepassing van ISQC 1 in België met betrekking tot de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en gevolgen voor de toepassing van ISA 220

Advies 2014/01: interpretatie van het laatste lid van artikel 745 van het Wetboek van vennootschappen

Advies 2013/04: splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen - Uitgifte van aandelen van nieuwe vennootschappen aan vennoten gesplitste vennootschap is evenredig aan rechten in kapitaal van vennootschap - Gevolgen voor verslaggeving commissaris

Omzendbrief 2013/04: Verplichting tot identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt en andere verplichtingen vereist door de antiwitwaswet

Omzendbrief 2013/03: Bedrijfsrevisoren die de rekeningen van OOB's controleren - jaarlijkse bekendmaking en bijwerking van het in art. 15 van de wet van 22 juli 1953 beoogd transparantieverslag

Omzendbrief 2013/02: Commissarisverslagen in toepassing van de ISA's

Advies 2013/01: kapitaalverhoging door inbreng in natura in een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en uitgifte van nieuwe aandelen

Advies 2012/04: ontslag van de zetelende commissaris en benoeming van de opvolger

Omzendbrief 2012/09: Gepastheid van de erelonen voor de wettelijke controle van jaarrekeningen - onmiddellijke mandaatmelding - herinnering

Omzendbrief 2012/06: IAASB - International Auditing Practice Note 1000 "Special Considerations in Auditing Financial Instruments"

Advies 2012/02: gewijzigd artikel 110 van het Wetboek van vennootschappen - notie “dochterondernemingen van te verwaarlozen betekenis”

Omzendbrief 2012/02: Aanwezigheid op de vormingsseminaries

Advies 2011/10 : toepassing van het nieuwe artikel 515bis van het Wetboek van vennootschappen dat de verplichting inhoudt om belangrijke participaties te vermelden aan de naamloze vennootschap