Definitie

Via adviezen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede toepassing door  de  bedrijfsrevisoren  van  het  wettelijk,  reglementair  en  normatief  kader  dat  de  uitoefening  van  hun beroep regelt (art.31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren); enkel de normen en aanbevelingen zijn bindend.

Advies 2021/15: Wijziging van rechtsvorm van een vennootschap in vereffening – Vervanging van advies 2011/03

5 november 2021

751 views

Advies 2021/14: Te nemen maatregelen ingeval een bedrijfsrevisor als commissaris werd benoemd zonder daarvan op de hoogte te zijn gebracht – vervanging van advies 2011/09

4 november 2021

881 views

Advies 2021/13: Activiteiten die een bedrijfsrevisor in een situatie van feitelijk bestuurder zouden brengen overeenkomstig artikel 29, § 2, 2° van de wet van 7 december 2016 – vervanging van advies 2011/08

3 november 2021

840 views

Advies 2021/12: Vraagstukken inzake de DAC6-wet voor de bedrijfsrevisor

29 juni 2021

1908 views

Advies 2021/11 : Analyse van de uitzonderingen op het opstellen van een revisoraal verslag inzake inbreng in natura – vervanging van advies 2015/01

5 mei 2021

1337 views

Advies 2021/10: Notie “dochterondernemingen van te verwaarlozen betekenis” – vervanging van advies 2012/02

4 mei 2021

921 views

Advies 2021/09: Toepassing van art. 7:83 van het WVV dat de verplichting inhoudt om belangrijke participaties te vermelden aan de naamloze vennootschap – vervanging van advies 2011/10

4 mei 2021

840 views

Advies 2021/08: Inbreng in natura zonder uitgifte van nieuwe aandelen – vervanging van advies 2013/01

3 mei 2021

1478 views

Advies 2021/07: Combinatie van uitgifte van nieuwe aandelen met een inbreng in natura in BV, CV en NV - Quid wanneer de BV geen commissaris geeft?

29 april 2021

1131 views

Advies 2021/04: Burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid – vervanging van advies 2019/05

Update: Legal Opinion 'Limitation of civil liability of registered auditors'

18 maart 2021

1899 views

Advies 2021/06: Toepassing van de ISA’s en ISRE 2410 en technische nota’s met betrekking tot de uitvoering van bepaalde exclusieve wettelijk aan bedrijfsrevisoren voorbehouden opdrachten voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen – vervanging van advies 2019/08

3 maart 2021

1327 views

Advies 2021/05: Verduidelijking van de termen “relevante ethische voorschriften” in België – vervanging van advies 2019/07

3 maart 2021

1170 views

Advies 2021/03: Vennootschappen die gecontroleerd worden door de overheid – Nieuwe verplichting inzake de openbaarmaking van een remuneratieverslag – vervanging van advies 2018/01

3 maart 2021

967 views

Advies 2021/02: ISQC 1 en wet van 7 december 2016: opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en monitoring van het intern kwaliteits-beheersingssysteem – vervanging van Adviezen 2019/16 en 2017/05

3 maart 2021

1217 views

Advies 2021/01: Splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen – Uitgifte van aandelen van nieuwe vennootschappen aan vennoten gesplitste vennootschap is evenredig aan rechten in kapitaal van vennootschap – Gevolgen voor verslaggeving commissaris – vervanging van adviezen 2013/04 en 2014/01

3 maart 2021

1038 views

Advies 2020/05: Procedure die verplicht om maatregelen te nemen in geval van gewichtige en overeenstemmende feiten die de continuïteit in het gedrang kunnen brengen

18 december 2020

3192 views

Advies 2020/04: Regeling van de nietigheid van besluiten van organen van rechtspersonen - aandachtspunten voor de commissaris

18 december 2020

2663 views

Advies 2020/03: Impact COVID-19 op de controle over boekjaar 2020 - highlights

8 december 2020

4018 views

Advies 2020/02: Analyse “financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag aan het verslag van het bestuursorgaan” (art. 7:155 WVV)

3 december 2020

3698 views

Advies 2020/01: Interpretatie van artikel 93/1 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat

24 maart 2020

2173 views