Definitie

Via adviezen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede toepassing door  de  bedrijfsrevisoren  van  het  wettelijk,  reglementair  en  normatief  kader  dat  de  uitoefening  van  hun beroep regelt (art.31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren); enkel de normen en aanbevelingen zijn bindend.

Advies 2019/14: Commissarisverslagen uitgebracht vanaf 1 januari 2020 (overgangsregime)

Advies 2019/13: Technische nota's met betrekking tot de nettoactief- en liquiditeitstest in een BV en een CV (art. 5:141-5:144 / 6:114-6:117 WVV)

Advies 2019/12: Toepassingsgebied van de controle- en beoordelingsnormen

Advies 2019/10: Onderbreking van het commissarismandaat

Update 27/05/2019: Engelse vertaling

Advies 2019/11: Farmaceutische sector - KB van 29 maart 2019 - financiële steunregeling voor de boekjaren 2019 tot 2021

Advies 2019/09: Vervanging van Omzendbrief D.021/10 inzake de datum van de bevestigingsbrief

Advies 2019/06: Niet-automatische toepassing van art. 138 W. Venn. ingeval van daling van het netto-actief tot minder dan de helft van het kapitaal

Advies 2019/03: Impact van de Brexit op het commissarisverslag

Advies 2019/02: Verificatie van het UBO-register - opdracht van de commissaris en impact op het commissarisverslag

Advies 2019/01: Beroepsgeheim

Advies 2018/02: herziening prudentiële norm

Advies 2017/08: boek XX Insolventie Wetboek economisch recht - impact van de toepassing ervan op de bedrijfsrevisor

Advies 2017/07: afspraken over single audit: audit rekeningen 2017 Vlaamse overheid

Advies 2017/06: ontwerp van norm inzake de toepassing van de nieuwe en herziene ISA's in België-stand van zaken en intrekking van advies 2017/03

Advies 2017/04: commissarisverslag – Draagwijdte van de verklaring in het commissarisverslag van (eventuele) materiële onzekerheden die verband houden met gebeurtenissen of omstandigheden die mogelijk aanzienlijke twijfel doen rijzen over het vermogen van de vennootschap om haar bedrijfsactiviteiten voort te zetten (art. 144, §1, 7° W. Venn.)

Advies 2017/03: ontwerp van norm inzake de toepassing van de nieuwe en herziene ISA's in België - stand van zaken (ingetrokken)

Advies 2017/02: van toepassing zijnde voorschriften op het commissarisverslag over het boekjaar 2016

Advies 2016/01: afspraken over single audit: audit rekeningen 2016 Vlaamse overheid

Advies 2015/02: toepassing van artikel 10 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen door de commissaris

Advies 2014/03: wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie: - uitbreiding van de alarmbelprocedure tot de vzw’s, ivzw’s en stichtingen (artikel 138 van het Wetboek van vennootschappen) - bijeenroeping van de algemene vergadering (vzw), het algemeen leidinggevend orgaan (ivzw) of de raad van bestuur (stichting) - aanwezigheid van de commissaris op de algemene vergaderingen