Definitie

Via adviezen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede toepassing door  de  bedrijfsrevisoren  van  het  wettelijk,  reglementair  en  normatief  kader  dat  de  uitoefening  van  hun beroep regelt (art.31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren); enkel de normen en aanbevelingen zijn bindend.

Advies 2018/02: herziening prudentiële norm

27 februari 2018

5245 views

Advies 2018/01: Vennootschappen die gecontroleerd worden door de overheid – Nieuwe verplichting inzake de openbaarmaking van een remuneratieverslag

9 februari 2018

4993 views

Advies 2017/08: boek XX Insolventie Wetboek economisch recht - impact van de toepassing ervan op de bedrijfsrevisor

29 november 2017

5430 views

Advies 2017/07: afspraken over single audit: audit rekeningen 2017 Vlaamse overheid

28 november 2017

5092 views

Advies 2017/06: ontwerp van norm inzake de toepassing van de nieuwe en herziene ISA's in België-stand van zaken en intrekking van advies 2017/03

6 oktober 2017

5319 views

Advies 2017/05: interpretatie van de Europese auditverordening in samenhang met de norm inzake de toepassing van ISQC 1 in België – opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang

11 september 2017

4314 views

Advies 2017/04: commissarisverslag – Draagwijdte van de verklaring in het commissarisverslag van (eventuele) materiële onzekerheden die verband houden met gebeurtenissen of omstandigheden die mogelijk aanzienlijke twijfel doen rijzen over het vermogen van de vennootschap om haar bedrijfsactiviteiten voort te zetten (art. 144, §1, 7° W. Venn.)

8 september 2017

4212 views

Advies 2017/03: ontwerp van norm inzake de toepassing van de nieuwe en herziene ISA's in België - stand van zaken (ingetrokken)

19 juli 2017

3545 views

Advies 2017/02: van toepassing zijnde voorschriften op het commissarisverslag over het boekjaar 2016

2 maart 2017

3337 views

Advies 2017/01: commissarisverslag

19 januari 2017

3136 views

Advies 2016/01: afspraken over single audit: audit rekeningen 2016 Vlaamse overheid

30 november 2016

3010 views

Advies 2015/02: toepassing van artikel 10 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen door de commissaris

2 maart 2015

3139 views

Advies 2015/01: analyse van de uitzonderingen op het opstellen van een revisoraal verslag inzake inbreng in natura

7 januari 2015

3606 views

Advies 2014/03: wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie: - uitbreiding van de alarmbelprocedure tot de vzw’s, ivzw’s en stichtingen (artikel 138 van het Wetboek van vennootschappen) - bijeenroeping van de algemene vergadering (vzw), het algemeen leidinggevend orgaan (ivzw) of de raad van bestuur (stichting) - aanwezigheid van de commissaris op de algemene vergaderingen

25 juni 2014

3096 views

Advies 2014/02: begrip ernstige fiscale fraude in de antiwitwaswet

15 april 2014

2847 views

Advies 2014/01: interpretatie van het laatste lid van artikel 745 van het Wetboek van vennootschappen

26 maart 2014

3042 views

Advies 2013/04: splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen - Uitgifte van aandelen van nieuwe vennootschappen aan vennoten gesplitste vennootschap is evenredig aan rechten in kapitaal van vennootschap - Gevolgen voor verslaggeving commissaris

26 december 2013

3034 views

Advies 2013/03: verandering van de vaste vertegenwoordiger van een bedrijfsrevisorenkantoor

20 december 2013

2934 views

Advies 2013/02: maatschappelijk doel van een bedrijfsrevisorenkantoor - verduidelijking betreffende de roerende en onroerende verrichtingen die geen verband houden met de revisorale werkzaamheden

13 februari 2013

2882 views

Advies 2013/01: kapitaalverhoging door inbreng in natura in een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en uitgifte van nieuwe aandelen

28 januari 2013

3465 views