Definitie

Via adviezen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede toepassing door  de  bedrijfsrevisoren  van  het  wettelijk,  reglementair  en  normatief  kader  dat  de  uitoefening  van  hun beroep regelt (art.31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren); enkel de normen en aanbevelingen zijn bindend.

Advies 2012/03: artikel 206 van het Sociaal strafwetboek

20 september 2012

3143 views

Advies 2012/02: gewijzigd artikel 110 van het Wetboek van vennootschappen - notie “dochterondernemingen van te verwaarlozen betekenis”

17 april 2012

2950 views

Advies 2012/01: opdracht van de bedrijfsrevisor bij de waardering van een vordering op een vennootschap in moeilijkheden, ter gelegenheid van de inbreng van deze vordering in het kapitaal van dezelfde vennootschap

20 januari 2012

3550 views

Advies 2011/10 : toepassing van het nieuwe artikel 515bis van het Wetboek van vennootschappen dat de verplichting inhoudt om belangrijke participaties te vermelden aan de naamloze vennootschap

28 december 2011

2864 views

Advies 2011/09: te nemen maatregelen ingeval een bedrijfsrevisor als commissaris werd benoemd zonder daarvan op de hoogte te zijn gebracht

28 november 2011

4241 views

Advies 2011/08: activiteiten die een bedrijfsrevisor in een situatie van feitelijk bestuurder zouden brengen overeenkomstig artikel 13, § 2, b) van de gecoördineerde wet van 1953

25 november 2011

3008 views

Advies 2011/06 - Omzendbrief 2011/08

29 juni 2011

3027 views

Advies 2011/05: normen inzake de kwaliteitscontrole

20 mei 2011

2887 views

Advies 2011/04: beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor en de verklaring van verdenking aan de CFI

13 april 2011

3000 views

Advies 2011/03: wijziging van rechtsvorm van een vennootschap in vereffening

14 maart 2011

2953 views

Advies 2011/02: arrest van het Grondwettelijk Hof van 27/01/2011

3 maart 2011

2920 views

Advies 2011/01: toepassingsgebied van art.96,§2, van het Wetboek van vennootschappen

21 januari 2011

2810 views

Advies 2010/02: advies van de Raad van het IBR van 5 maart 2010, gewijzigd op 29 oktober 2010, betreffende de opdracht van de commissaris met betrekking tot de nieuwe staat XVIIIbis van de toelichting bij de jaarrekening

1 december 2010

3456 views

Advies 2010/01: advies van de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren van 20 juli 2010 betreffende het huidig en toekomstig normatief kader van het IBR

30 juli 2010

3087 views

Advies 2009/01: de Raad van het Instituut publiceert zijn advies inzake de openbare raadpleging van de Europese Commissie over de invoering van de ISA’s.

16 oktober 2009

3105 views

Advies 2000/01: advies van de Raad inzake de rol van de commissaris-revisor inzake halfjaarlijkse en jaarlijkse communiqués van beursgenoteerde vennootschappen

7 januari 2000

4804 views