Definitie

Via adviezen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede toepassing door  de  bedrijfsrevisoren  van  het  wettelijk,  reglementair  en  normatief  kader  dat  de  uitoefening  van  hun beroep regelt (art.31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren); enkel de normen en aanbevelingen zijn bindend.

Advies 2014/03: wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie: - uitbreiding van de alarmbelprocedure tot de vzw’s, ivzw’s en stichtingen (artikel 138 van het Wetboek van vennootschappen) - bijeenroeping van de algemene vergadering (vzw), het algemeen leidinggevend orgaan (ivzw) of de raad van bestuur (stichting) - aanwezigheid van de commissaris op de algemene vergaderingen

25 juni 2014

3684 views

Advies 2014/02: begrip ernstige fiscale fraude in de antiwitwaswet

15 april 2014

3355 views

Advies 2013/03: verandering van de vaste vertegenwoordiger van een bedrijfsrevisorenkantoor

20 december 2013

3507 views

Advies 2013/02: maatschappelijk doel van een bedrijfsrevisorenkantoor - verduidelijking betreffende de roerende en onroerende verrichtingen die geen verband houden met de revisorale werkzaamheden

13 februari 2013

3376 views

Advies 2012/03: artikel 206 van het Sociaal strafwetboek

20 september 2012

3784 views

Advies 2012/01: opdracht van de bedrijfsrevisor bij de waardering van een vordering op een vennootschap in moeilijkheden, ter gelegenheid van de inbreng van deze vordering in het kapitaal van dezelfde vennootschap

20 januari 2012

4303 views

Advies 2011/06 - Omzendbrief 2011/08

29 juni 2011

3529 views

Advies 2011/05: normen inzake de kwaliteitscontrole

20 mei 2011

3447 views

Advies 2011/04: beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor en de verklaring van verdenking aan de CFI

13 april 2011

3568 views

Advies 2011/02: arrest van het Grondwettelijk Hof van 27/01/2011

3 maart 2011

3451 views

Advies 2011/01: toepassingsgebied van art.96,§2, van het Wetboek van vennootschappen

21 januari 2011

3311 views

Advies 2010/02: advies van de Raad van het IBR van 5 maart 2010, gewijzigd op 29 oktober 2010, betreffende de opdracht van de commissaris met betrekking tot de nieuwe staat XVIIIbis van de toelichting bij de jaarrekening

1 december 2010

4067 views

Advies 2010/01: advies van de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren van 20 juli 2010 betreffende het huidig en toekomstig normatief kader van het IBR

30 juli 2010

3547 views

Advies 2009/01: de Raad van het Instituut publiceert zijn advies inzake de openbare raadpleging van de Europese Commissie over de invoering van de ISA’s.

16 oktober 2009

3681 views

Advies 2000/01: advies van de Raad inzake de rol van de commissaris-revisor inzake halfjaarlijkse en jaarlijkse communiqués van beursgenoteerde vennootschappen

7 januari 2000

5394 views